Opinion

Hovedfoto: Jeannie Fletcher / Flickr

Norsk hvalfangst vekker både internasjonal og nasjonal motstand og en rekke organisasjoner kjemper en felles kamp mot denne voldelige “tradisjonen”. I motsetning til det inntrykket man kan få av informasjon gitt av Norges regjering, har også den norske befolkningen delte meninger når det gjelder hvalfangst.

 

Hver tredje nordmann imot av dyrevernhensyn

Da Norge gjenopptok den kommersielle hvalfangsten i 1993, var daværende leder for fiskerikomiteen på Stortinget, Peter Angelsen (Sp), så sikker på å ha hele Norges befolkning i ryggen i spørsmålet om hvalfangst, at han for åpen mikrofon forsøkte å nekte å ta imot et protestbrev underskrevet av Norges to landsdekkende dyrevernorganisasjoner; Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH: “Jeg kan ikke på Stortingets vegne ta imot slike uetterretteligheter (…) Men jeg gjør det under sterk tvil. Jeg synes også det er skammelig av dere å gå løs på fredelige fiskere og hvalfangere i kyst-Norge som dere gjør” utalte han under overrekkelsen.

34 % av nordmenn mener at “Norge bør begynne å trappe ned kommersiell hvalfangst med hensyn til dyrvelferdsaspekter i fangsten”.1

Men allerede da tok norske politikere feil av norsk opinion: I 1992 utførte en forsker ved et japansk sjøpattedyrinstitutt, en undersøkelse av holdninger til hvalfangst i flere land, og fant (gjennom Norsk Gallupp Insititutt) at 21 % nordmenn var “imot hvalfangst under alle omstendigheter”.2 16 år og ca 8500 hvalliv senere, bør dagens politikere se på nordmenns holdninger i hvalsaken som ytterligere nyansert: Resultater fra en meningsmåling utført i juni 2009 på vegne av NOAH og Dyrebeskyttelsen3 viser at:

 • Kun 7 % av nordmenn spiser hvalkjøtt “regelmessig”, og en av fem nordmenn har aldri smakt hvalkjøtt.
 • 34 % av nordmenn mener at “Norge bør begynne å trappe ned kommersiell hvalfangst med hensyn til dyrvelferdsaspekter i fangsten”
 • Bare 21 % av de som ble spurt mener at det er “akseptabelt at det kan ta fra flere minutter til over en time for hvalene å dø” i fangsten. Over halvparten fant dette uakseptabelt.

 

Denne meningsmålingen gir et bilde av en trend i det norske samfunnet hvor økt oppmerksomhet rundt dyrevern og dyrs rettigheter gjenspeiles i skepsis til tradisjoner i utnytting av dyr.

Langvarig internasjonal motstand

Hvalfangst vekker motstand over hele verden og som et resultat av dette har det dannet seg flere samarbeidsnettverk av ulike organisasjoner. En av disse er “Whalewatch”, som også NOAH er en del av. Dette er et nettverk med over 40 ikke- statlige organisasjoner fra rundt omkring i verden, som forenes i en felles enighet om at hvalfangst bør forbys. Nettverkets sekretariat er hos World Society for Protection of Animals (WSPA), og flere av verdens største dyrevernorgnaisasjoner og organisasjoner for sjøpattedyr deltar i nettverket – slik som Humane Society of the United States, Whale and Dolphin Conservation Society, Environmental Investigation Agency, Animal Welfare Institute m.fl.

 

 

I tillegg arbeider International Fund for Animal Welfare, WWF og Greenpeace mot hvalfangst internasjonalt. Når hvalfangsttilhengere i Norge hevder at Greenpeace og WWF ikke lenger arbeider mot hvalfangst, har de ikke belegg for dette. Begge organisasjonene arbeider internasjonalt mot fangsten, og er klare i sine holdninger:

I tilegg til disse store internasjonale orgnaisasjonen arbeider en lang rekke mindre orgnaisasjoner i ulike land mot hvalfangst. Flere organisasjoner benytter svært engasjerte kjendiser i kampanjene, slik som Hayden Panettieri for Save the Whales Again, og andre organisasjoner benytter kontroversielle metoder, som å forstyrre selve fangsten slik man ser i Animal Planets “Whale Wars”-serie.

Bare 21 % av de som ble spurt mener at det er “akseptabelt at det kan ta fra flere minutter til over en time for hvalene å dø” i fangsten. Over halvparten fant dette uakseptabelt.4

En rekke land definerer seg selv som “verne-land” – hvilket vil si at de fremmer vern og beskyttelse av hvaler fremfor kommersiell utnytting av dem, bl.a. i internasjnale fora som IWC. Landene som har en sterk holdning mot hvalfangst inkluderer de fleste EU-land, de Latin-Amerikanske landene, Australia, New Zealand og USA – i disse landene har politikernes hvalfangstmotstand en sterk forankring i befolkningen. Allerede på tidlig 90-tallet viste undersøkelser sterkt flertall mot hvalfangst i flere av disse landene5, og disse holdningene har holdt seg stabile og/eller økt – i USA er 78 % “imot kommersiel hvalfangst”6 og i England er 82 % “imot å drepe hvaler”.7

Kun 7 % av nordmenn spiser hvalkjøtt “regelmessig”, og en av fem nordmenn har aldri smakt hvalkjøtt. 8

Når norske myndigheter hevder at det er “ro rundt norsk hvalfangst”, og at de ikke merker motstand lengre,9 stemmer dette ikke med det reelle bildet av en sterk verdensopinion mot hvalfangst, aktiv motstand fra en rekke organisasjoner, og tydelig uttalt motstand fra et flertall av landene representert i IWC.

Motstand i hvalfangstnasjonene

Også i de såkalte “hvalfangstnasjonene” ser man motstand – på samme måte som i Norge. I Japan viser undersøkelser at 25% av befolkningen er imot hvalfangst, over 70% er ønsker å stanse Japans havbaserte fangst og 95% spiser ikke hvalkjøtt.10 På grunn av Grønnlands fangst av hval, er danske politikere uttalt for hvalfangst i internajsonale sammenhenger, men de er ikke på linje med dansker flest: 64% av danskene mener at Danmark skal jobbe for et fortsatt forbud mot kommersiell hvalfangst i IWC, og 66% er imot komersiell hvalfangst.11

En rekke afrikanske land som markerer seg som sterke tilhengere av hvalfangst i IWC, er også på kollisjonskurs med sine respektive befolkninger, og tar politiske avgjørelser som er det motsatte av hva flertallet av folket i de ulike landene mener: I 206 gjennomførte WWF en undersøkelse av holdningene i ti av de afrikanske landene som støtter hvalfangst i IWC. Av disse ti var opinionen i åtte land et klart flertall mot hvalfangst, mens i to land var opinionen 50 /50 for og imot. Gjennomsnittlig motstand var 58,5 % mot hvalfangst.12

Motstanden mot hvalfangst er sterk i mange land, men eksisterer overalt – også i de landene som betegner seg som “pro-hvalfangst”-nasjoner.

Kilder

 1. “Holdninger til hvalfangst”, Opinion for Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH – for dyrs rettigheter, 03.06.09
 2. “Public Perception of Whaling”, ICR, 1994, Dr. Fukuzo Nagasaki, Institute of Cetacean Research, http://luna.pos.to/whale/icr_pub_pall.html
 3. “Holdninger til hvalfangst”, Opinion for Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH – for dyrs rettigheter, 03.06.09
 4. “Holdninger til hvalfangst”, Opinion for Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH – for dyrs rettigheter, 03.06.09
 5. “Public Perception of Whaling”, ICR, 1994, Dr. Fukuzo Nagasaki, Institute of Cetacean Research, http://luna.pos.to/whale/icr_pub_pall.html
 6. “U.S. Public Opinion on Japanese Research Whaling”, Market Strategies, Inc. for IFAW, 2007
 7. "Whaling”, YouGov for Campaign Whale, May 2009
 8. “Holdninger til hvalfangst”, Opinion for Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH – for dyrs rettigheter, 03.06.09
 9. Stortingsmelding nr. 46 – Norsk Sjøpattedyrpolitikk, Fiskeri- og kystdepartementet, 2009
 10. Nippon Research Centre Ltd (Gallup International Association) for Greenpeace, 2008, http://www.greenpeace.org/australia/issues/whales/our-work/japanese-opinion-poll
 11. “Holdning til hvalfangst”, ACNielsen AIM A/S for WSPA, 2007
 12. Meridian Marketing Support Services Ltd (Caribbean) og TebbuttResearch (Pacific)for WWF, June 2006.
Hovedfoto: Jeannie Fletcher / Flickr

Fakta

• Kun 7 % av nordmenn spiser hvalkjøtt “regelmessig”,og en av fem nordmenn har aldri smakt hvalkjøtt.

• Landene som har en sterk holdning mot hvalfangst inkluderer de fleste EU-land,Latin-Amerika,Australia,New Zealand og USA.

• I Japan viser undersøkelser at 95% spiser ikke hvalkjøtt.

• 64 % av danskene mener at Danmark skal jobbe for et fortsatt forbud mot kommersiell hvalfangst i IWC.

• Motstanden mot hvalfangst er sterk i mange land, men eksisterer overalt.